ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการปี 2562

         ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ จะต้องดำเนินการแจ้งยืนยันการขอรับการสนับสนุนตามแบบฟอร์ม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากด้านบน และส่งกลับมาที่

กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ถัดจากวันประกาศ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และมาทำสัญญาฯ ได้ในวันที่ 25 – 29พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 604 อาคาร 7 ชั้น 6 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เวลา 8.30 – 15.00 น. โดยจะต้องยื่นหลักประกันสัญญาตามประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 (สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ) หมวดที่ 3 ข้อ 13

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุน ปี 2562

เอกสารประกอบการทำสัญญา ปี 2562

หนังสือแจ้งยืนยันขอรับเงิน ปี 2562

*** โปรดส่งเอกสาร “หนังสือแจ้งยืนยัน” ในรูปแบบไฟล์ PDF ทาง LINE ID: parabolar ก่อนเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการ ***

 

 

 

 

 

 

 

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter