Tag Archives: ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ขั้นตอนการตรวจรับ

           สำหรับโครงการสนับสนุนฯ ปี 2562 ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจรับโดยคณะกรรมการ