รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนปี 2558

ลำดับ ชื่อคู่สัญญา แบบ พพ. ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่สถานที่ติดตั้ง
1 นางเฉลยพร  บุญภักดี พพ. 1 หมาก 58/1 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
2 บริษัท อุทัยประสิทธิ์ จำกัด พพ. 1 หมาก 58/1  หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ  อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
3 หจก.อนันตรา ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง พพ. 3 ลูกเดือย 88/2 หมู่ที่ 1 ตำบลป่างิ้ว อำเภออ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
4 นางสาวกาญจนา  ผาบุญมา พพ. 1 กล้วยตาก 87 หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
5 มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน พพ. 1 สมุนไพร 461  หมู่ที่ 9  ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
6 นางสมบูรณ์ ผิวสุข พพ. 2 เส้นหมี่โคราช 24  หมู่ที่ 2 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
7 บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด พพ. 2 ข้าวตัง 228/3  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
8 บริษัท ริชญ จำกัด พพ. 3 ถ่านอัดแท่ง 141  หมู่ที่ 5 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด พพ. 3 ปลากระตักและอื่นๆ 24/15 หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
10 บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด พพ. 3 ธัญพืช 106 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
11 นางนฤมล พิมพลีชัย พพ. 2 กระเจี๊ยบ 63  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
12 นางมนธิรา  พวงแก้ว พพ. 1 งาดำออแกนิก 168  หมู่ที่ 3 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
13 นางสุภาภรณ์  จูด้วง พพ. 3 กล้วยตาก  23/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
14 นางอัญชลี  แย้มทัศน์ พพ. 3 กล้วยตาก 36/1  หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
15 นางแสงอรุณ  พงษ์พานิช พพ. 3 กล้วยตาก 35/2  หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
16 นางสาวพรรณอร  นุ้ยเย็น พพ. 3 กล้วยตาก 7/5  หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
17 นางพรรณี  สวาสุ พพ. 3 กล้วยตาก 120  หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
18 นางประเทือง เที่ยงดี พพ. 3 กล้วยตาก 4  หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
19 นางสาวพนม  พรมชาวนา พพ. 3 กล้วยตาก 25  หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
20 นายอุดร ขันชะลี พพ. 1 25/1 หมู่ที่ 4 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
21 นางสาวจันทร์เพ็ญ ประจำ พพ. 1 239  หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
22 กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลสังขะ) พพ. 1  สมุนไพร 700  หมู่ที่ 1 ตำบลสังขละ อำเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร์
23 นางใบเพียร  ชาวหินฟ้า พพ. 2 สมุนไพร  ตำบลกระแชงใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
24 นายชรินทร์ ทำดี พพ. 3 มังคุดผง 108  หมู่ที่ 13 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
25 บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด พพ. 3  ปลา 20/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
26 นายสุชิน ศิริวงษ์ พพ. 2 453/2  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
27 นายสมชาย  อัตถจริยกุล พพ. 1 ถ่านอัดแท่ง 79/5  คลองมะเดื่อ ตำบลกระทุ่มแบน อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
28 นางสาวอุมาพร พรมแพร พพ. 3 กล้วยตาก 68/21  หมู่ที่ 11 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
29 นายนพชัย  นวลแตง พพ. 3 กล้วยตาก 60  หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
30 นางสาวลัดดาวัลย์  ลิ่มอรุณ พพ. 1 102  หมู่ที่ 8 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
31 นางพิศนุพร  พงศ์ดา พพ. 1 173  หมู่ที่ 6 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
32 นางจินดา  สีคง พพ. 3 61  หมู่ที่ 2 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
33 นางวาสนา คำภิระยศ พพ. 2 33/2  หมู่ที่ 3 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
34 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด พพ. 2 28  หมู่ที่ 14 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter