Category Archives: ข่าวสารโครงการปี 2562

การตรวจติดตามการติดตั้ง

    โครงการได้มีการติดตามการติดตั้งระบบอบแห้งของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนปี 2562 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับการสนับสนุนได้รับการติดตั้งระบบอบแห้งตามมาตรฐานที่ พพ. กำหนด