คำถามที่พบบ่อย

การส่งหนังสือนำส่งขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562 มีรูปแบบที่ถูกต้องอย่างไร

กรณีบุคคลธรรมดา ให้เซ็นชื่อผู้สมัคร ส่วนนิติบุคคลให้ผู้มีอำนาจในบริษัทตามที่ระบุในหนังสือรับรองบริษัทลงนามพร้อมประทับตราบริษัท

การยื่นขอแบบหน่วยงานราชการ สามารถยื่นขอได้อย่างไร

ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลด้วยตนเอง สามารถให้ผู้มีอำนาจในองค์กรของท่าน ลงนามได้ แต่ถ้าไม่ได้เป็นนิติบุคคล และขึ้นตรงกับหน่วยงานอื่นที่เป็นนิติบุคคล ก็ต้องได้รับมอบอำนาจจากหน่วยงานนั้น

วิสาหกิจชุมชน สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้หรือไม่

ไม่สามารถยื่นขอในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนได้ ควรยื่นขอในรูปแบบบุคคลธรรมดา โดยใช้ชื่อของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ

การแนบสำเนาบัตรประชาชน ใช้เป็นรูปภาพได้หรือไม่

ใช้ได้ แต่ต้องเห็นข้อมูลสำคัญได้ชัดเจน และไม่ติดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ขอบโต๊ะ เป็นต้น

ไม่มีที่ดินในการติดตั้งระบบฯ เป็นของตนเอง สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้หรือไม่

สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้ โดยแนบสำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดินมาประกอบการสมัคร

 

 

 

ช่วยกันแชร์Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter