Category Archives: ข่าวสารโครงการปี 2561

เริ่มแล้ว การรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 2561

ดาวโหลดเอกสารขอรับการสนับสนุนฯ ดังต่อไปนี้

ประกาศหลักเกณฑ์รับสมัครอบแห้ง 61

หนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2561 (PDF)

หนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2561 (Word)

ใบมอบอำนาจ (PDF)

ใบมอบอำนาจ (Word)

แบบขอรับการสนับสนุนปี 2561 (Excel)

คู่มือและคำแนะนำในการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครปี 2561