Tag Archives: 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561

           กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 แล้ว ดังประกาศด้านล่าง

     ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561

    หนังสือแจ้งยืนยัน ปี 2561