Category Archives: ข่าวเก่า

การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2560

  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560” วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

กิจกรรม

  • บรรยายผลการดำเนินงาน โดย ผศ.ดร. บุศรากรณ์ มหาโยธี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

  • บรรยายเรื่อง “หลักการในการกำหนดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อบแห้ง” โดย ผศ.ดร. เอกพันธ์ แก้วมณีชัย ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

  • เยี่ยมชมจัดบูธแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน

  • เยี่ยมชมการสาธิตการตรวจวัดค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (water activity) และ ปริมาณความหวาน (total soluble solids) ของผลิตภัณฑ์

กำหนดการจัดสัมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน_2560 (PDF)

กำหนดการจัดสัมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน_2560 (Word)

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม (PDF)

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม (Word)

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 ก.พ. 2561 โปรดส่งแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมทางอีเมล์ parabolardrying@gmail.com หรือ Line: 098-747-7702 หรือ ทางเว็บภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร