Tag Archives: รับสมัคร

เริ่มแล้ว การรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 2561

 

กำหนดการสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 2561 (นครปฐม) วันที่ 6 ก.พ. 2561

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฺโครงการ 2561 (นครปฐม) (PDF)

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฺโครงการ 2561 (นครปฐม) (Word)

เพิ่มช่องทางการรับสมัครเข้าสัมมนา >> เว็บภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร << (กรุณาใช้ช่องทางเดียวในการสมัคร)

 

ดาวโหลดเอกสารขอรับการสนับสนุนฯ ดังต่อไปนี้

ประกาศหลักเกณฑ์รับสมัครอบแห้ง 61

หนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2561 (PDF)

หนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2561 (Word)

ใบมอบอำนาจ (PDF)

ใบมอบอำนาจ (Word)

แบบขอรับการสนับสนุนปี 2561 (Excel)

คู่มือและคำแนะนำในการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครปี 2561