Tag Archives: 2562

ตามรอยความสำเร็จ 9 ปี ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่กิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ของโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ในหัวข้อ “9 ปี แห่งการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย” เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แก่ผู้ประกอบการ ภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป ในการลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่นแก๊ส ไฟฟ้า หรือน้ำมัน เป็นต้น และยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์จากสภาพอากาศแปรปรวน ตลอดจนสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ที่มา: https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=54038&filename=index