Tag Archives: อบแห้ง

อบรมการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

        โครงการได้ดำเนินการการฝึกอบรมการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 และลานทดลองแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ให้กับบริษัทผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบอบแห้งฯ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มาทำสัญญา